Algemene voorwaarden

  1. Definities
a. Tamarketing: opdrachtnemer, handelend onder de naam Tamarketing, gevestigd te De Lier,
KvK-nummer; 83891242
b. Opdrachtgever: de ondernemer of onderneming die een opdracht verstrekt aan Tamarketing;
c. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms, whatsapp-bericht of een social medium;
d. Overmacht: een niet aan Tamarketing toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom-of internet storing, terrorisme, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Tamarketing kan worden gevergd;

2. Geheel van afspraken
a. Tamarketing verricht voor opdrachtgever naar eigen inzicht adviserende, coördinerende en uitvoerende diensten op het gebied van communicatie en reclame via digitale en overige media.
b. Tamarketing kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit offertes en/of te laat geaccepteerde offertes.
c. Afspraken over de duur, de prijs, de verwachte einddatum en oplevercriteria komen opdrachtgever en Tamarketing apart schriftelijk overeen.
d. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is Tamarketing gerechtigd de afgesproken tarieven en honoraria in redelijkheid te verhogen, voor zover deze aantoonbaar zijn gebaseerd opgestegen kosten of indexatie.
e. De offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en Tamarketing, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid of wijziging van een oorspronkelijke afspraak, geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
f. Tamarketing zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Tamarketing kan en mag daarbij derden inschakelen.

3. Vertrouwelijkheidengeheimhouding
a. Opdrachtgever en Tamarketing houden wederzijds informatie geheim over elkaars bedrijf, personeel, processen en klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.
b. Tamarketing mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde datTamarketing geen vertrouwelijke informatie openbaart.

4. Beperkingaansprakelijkheid, overmacht, vrijwaring
a. Tamarketing is alleen aansprakelijk voor directe schade voor opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Tamarketing.
b. Tamarketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
c. In geval van tijdelijke overmacht komt Tamarketing de overeengekomen verplichtingen alsnog zogoed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
d. Opdrachtgever en Tamarketing kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
e. Tamarketing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
f. De totale aansprakelijkheid van Tamarketing omvat in geen geval meer dan het laagste van de volgende twee bedragen:
(1) het bedrag dat Tamarketing en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen, of,
(2) het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Tamarketing uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Tamarketing (EUR 250,00), dat Tamarketing zelf aan de opdrachtgever uitkeert.
Algemene voorwaarden

5. Intellectuele eigendom
a. Tamarketing heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door Tamarketing ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht.
b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde werken.

6. Betaling
a. Tamarketing mag betaling van een voorschot door opdrachtgever verlangen ter grootte van maximaal 50% van het offertebedrag.
b. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt Tamarketing 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, meteen minimum van EUR 40,00.
c. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent Tamarketing daarnaast juridische en proceskosten.

7. Klachten en toepasselijk recht
a. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan Tamarketing te worden gemeld. Indien binnen deze termijn geen klachten worden gemeld, wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
b. Opdrachtgever dient Tamarketing een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht weg te nemen of te herstellen.
c. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
d. Het geheel van afspraken met Tamarketing valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.
Algemene voorwaarden